Regulamin Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej w Malcu

N a podstawie:

 • art. 67 ust.1 pkt.3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 • § 7 Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz.624 z 2001 r. z późn. zm.);
 • § 26 Statutu Szkoły Podstawowej w Malcu.

§1

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica szkolna jest specyficznym środowiskiem społecznym, w którym uzupełnia się funkcje rodziny i szkoły. Jest podstawowym ogniskiem działalności opiekuńczo – wychowawczej na terenie szkoły. W świetlicy podejmuje się zadania wychowawcze i kształcące dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Zadania szczegółowe podporządkowane są podstawowym funkcjom realizowanym w świetlicy tj. opiekuńczej, profilaktycznej, reedukacyjnej i kompensacyjnej.

Cele i zadania świetlicy:

 1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej nauki, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności z nauką.
 3. Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno – moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak, m.in.: pracowitość, zdyscyplinowanie, odwaga cywilna, odpowiedzialność, tolerancja.
 4. Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.
 5. Przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.
 6. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku.

§2

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

 1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie z klas I  – III, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.
 2. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 września każdego roku z wyjątkiem roku  szkolnego 2011/12.
 3. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców tzw. ,,Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” – stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje dyrektor Szkoły po konsultacjach z pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy.
 5. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców.
 6. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców wraz z określeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy.
 7. Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

§3

ZADANIA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 1. Zapoznanie się z „Kartami zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
 2. Opieka nad powierzonym zespołem wychowanków i stworzenie im atmosfery dobrej pracy.
 3. Przestrzeganie przepisów bhp.
 4. Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania obowiązującymi świetlicy oraz ich prawami  i oczekiwaniami wychowawców.
 5. Każdorazowe sprawdzanie obecności wychowanków w przypadku zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 6. Współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi i prowadzącymi zajęcia w świetlicy.
 7. Inicjowanie pomocy uczniom  mającym trudności w nauce i w zachowaniu.
 8. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.
 9. Współpraca z rodzicami.
 10. Sumienne prowadzenie dokumentacji tj. dziennika zajęć, kart zgłoszenia dzieci do świetlicy, sprawdzanie obecności dzieci na zajęciach oraz opracowywanie planów pracy wychowawczej.
 11. Dbałość o estetykę pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia.

§4

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ŚWIETLICY

 1. Uczestnikiem świetlicy jest każde dziecko ujęte dzienniku zajęć świetlicy.
 2. Uczestnikowi świetlicy nie wolno opuszczać świetlicy bez zezwolenia wychowawcy.
 3. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do:
  • zgłoszenia faktu przyjścia na zajęcia lub opuszczenia zajęć nauczycielowi,
  • dbania o porządek,
  • poszanowania sprzętu świetlicowego,  rzeczy własnych i kolegów,
  • wypełniania poleceń nauczycieli świetlicy,
  • odrabiania zadanych lekcji w godzinach na ten cel przeznaczonych
  • brania  udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia.
 4. W czasie odrabiania lekcji obowiązuje cisza.
 5. Uczestnik świetlicy jest grzeczny, uprzejmy i zdyscyplinowany w stosunku do wychowawców i kolegów.
 6. Uczestnik świetlicy przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży, utrzymuje porządek i czystość podczas zajęć w świetlicy.

§5

WYCHOWANEK ŚWIETLICY MA PRAWO DO :

 1. Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Życzliwego traktowania.
 3. Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań.
 4. Ciepłej i życzliwej atmosfery.
 5. Poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
 6. Poszanowania godności osobistej.
 7. Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
 8. Pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywania problemów.
 9. Wyrozumiałości i cierpliwości.

§6

WYCHOWAWCA OCZEKUJE NA ZAJĘCIACH

 1. Powitania i pożegnania z wychowawcą i kolegami.
 2. Ułożenia plecaków, toreb w ustalonym porządku.
 3. Udziału w zajęciach.
 4. Współpracy z całą grupą.
 5. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
 6. Pomagania słabszym podczas zabaw, gier i nauki.
 7. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek na stolikach i w sali.
 8. Poszanowania sprzętów w świetlicy, gier stolikowych, przyborów do pracy i innych.
 9. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§7

OBOWIĄZKI RODZICA/ OPIEKUNA

 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 2. Zgłoszenia faktu odbioru dziecka lub jego nieobecności na zajęciach nauczycielowi prowadzącemu zajęcia świetlicowe.
 3. Informowania pisemnego  nauczyciela o  wszelkich zmianach dotyczących trybu  odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem).
 4. Poinformowania dziecka o zasadach bezpiecznego powrotu dziecka ze szkoły do domu.

Regulamin został przyjęty uchwałą  Nr 9 /2011-2012 r. w dniu 13 września 2011r.
 wchodzi w życie z dniem 19 września 2011 r.

Załącznik do Regulaminu Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej w Malcu

 karta-malec

Ważne informacje

 1. Świetlica jest czynna od godziny 11:45 do 15:15.
 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 3. Nie podlega opiece dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
 4. Obowiązkiem dziecka jest zgłoszenie nauczycielowi swojego przyjścia na świetlicę.
 5. Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane  jest do przestrzegania  zasad zachowania na świetlicy oraz czynnego udziału w zajęciach.
 6. Odbierać dziecko mogą jego rodzice/ opiekunowie lub osoby wskazane  przez rodzica w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
 7. Każda osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest ten fakt zgłosić wychowawcy.
 8. Uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, po zgłoszeniu wyjścia wychowawcy.
 9. Rodzice, których dziecko samodzielnie wraca do domu, ponoszą pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
 10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu  odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców pisemnie (z datą i podpisem).

Oświadczam, że akceptuję w/w ustalenia

Malec, dnia …………….                                                                            ………………………………

Podpis rodzica/opiekuna