Regulamin naboru dzieci do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Malcu

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia, którą należy złożyć w sekretariacie szkoły w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
 2. Kartę zgłoszenia można pobrać u wychowawcy klas, w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.
 3. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia, należy złożyć w sekretariacie szkoły nie później niż do 27 sierpnia.
 4. W przypadku niedostarczenia w podanym terminie stosownych dokumentów, dziecko nie zostanie przyjęte do świetlicy szkolnej.
 5. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I–III. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
  • obojga rodziców pracujących (wymagane pisemne oświadczenie rodziców, potwierdzające zatrudnienie),
  • rodziców pracujących samotnie wychowujących dzieci (wymagane pisemne oświadczenie rodzica, potwierdzające zatrudnienie oraz pisemne oświadczenie rodzica, że samotnie wychowuje dziecko),
  • w miarę wolnych miejsc pozostali uczniowie.
 6. Dzieci nieprzyjęte do świetlicy lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczane są na liście rezerwowej. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do uczęszczania na świetlicę.
 7. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami klas.
 8. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność w następnym dniu po rozpoczęciu roku szkolnego, a kończy w ostatnim dniu nauki w danym roku szkolnym.
 9. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły. Skład Komisji Rekrutacyjnej:
  • Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba,
  • Wychowawcy klas młodszych,
  • Opiekun świetlicy.
 10. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy ze stanem faktycznym lub brakiem stosownych oświadczeń dziecko nie zostanie zakwalifikowane na zajęcia świetlicowe.
 11. Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy.
 12. Nieusprawiedliwiona, ciągła nieobecność (ponad 14 dni) dziecka na zajęciach w świetlicy może stanowić podstawę do skreślenia  ucznia ze świetlicy.
 13. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor.
 14. Lista dzieci przyjętych do świetlicy jest ogłoszona w dniu pierwszego września na szkolnej tablicy ogłoszeń.
 15. Rodzice dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia do świetlicy szkolnej mogą złożyć odwołanie.
 16. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników.
 17. Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 18. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 3 dni od daty złożenia. Pisemna odpowiedź na odwołanie jest przekazana rodzicom.
 19. Decyzja dyrektora w zakresie odwołania  jest ostateczna.

Załączniki do Regulaminu- Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy, Oświadczenia