Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Malcu

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) oraz Statutu Szkoły Podstawowej w Malcu wprowadza się uchwałą Rady Rodziców z dnia 12.12.11 niniejszy Regulamin.

Rozdział I

Nazwa reprezentacji rodziców

§1

Reprezentacja społeczności rodziców nosi nazwę Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Malcu.

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców

§2

1. Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, w tym działań na rzecz wspierania wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej funkcji Szkoły.

2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) pobudzenie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
2) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
3) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu,
4) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
5) wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego,
6) organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.

3. Kompetencje Rady Rodziców:

1) stanowiące:

 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli,
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • uchwalanie regulaminu swojej działalności.

2) opiniodawcze:

 • delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora,
 • występowanie do dyrektora szkoły i innych organów, organu prowadzącego, sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły,
 • opiniowanie podjęcia działalności w Szkole przez wolontariuszy, stowarzyszenie lub inną organizację, której celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,
 • wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
 • wyrażanie zgody ( na wniosek innych organów) na wprowadzenie noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
 • uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie Szkoły,
 • wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
 • opiniowanie oceny pracy nauczyciela do oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
 • opiniowanie propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,
 • opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
 • opiniowanie nadania imienia Szkole.

Rozdział III

Organizacja działania Rady Rodziców

§3

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców Szkoły jest zebranie rodziców danego oddziału klasowego.

2. Zebranie rodziców danej klasy wybiera spośród siebie Oddziałową Radę Rodziców, składającą się z 3 osób, tak aby można było wybrać przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

3. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
Kadencja Rady Oddziałowej trwa 1 rok.

4. W skład Rady Rodziców Szkoły wchodzi po jednym przedstawicielu każdej Rady Oddziałowej, wybranym w tajnych wyborach przez rodziców danego oddziału klasowego.

5. Kandydatów do Rady, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu.

6. Wybór następuje zwykłą większością głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne na tych kandydatów.

7. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów oddziału szkolnego.

8. Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie Zarząd Rady Rodziców jako organ kierujący jej pracami oraz Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców. Zarząd Rady Rodziców składa się z 3 członków, tak aby można wybrać przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, lecz nie później niż do końca września.

9. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób. Jeden członek komisji rewizyjnej jest zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu.

10. Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze/problemowe spośród swoich członków i spośród innych osób współdziałających z rodzicami spoza Szkoły (jako ekspertów) do wykonania określonych zadań.

§4

Kadencja organów Rady Rodziców trwa jeden rok.

§5

1. Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami.

2. Zebrania zwyczajne Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca października każdego roku.

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady telefonicznie lub drogą elektroniczną co najmniej 7 dni przed planowanym jego terminem.

4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.

5. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek poszczególnych Rad Oddziałowych lub dyrektora.

6.Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust. 2-5, stosuje się odpowiednio do zebrań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rad Oddziałowych.

7. Uchwały Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rad Oddziałowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

8. W zebraniach Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby.

§6

1.Do podstawowych zadań Zarządu należy:

1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
2) realizacja preliminarza Rady,
3) wykonywanie uchwał Rady,
4) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii Rad Oddziałowych,
5) koordynowanie prac Rad Oddziałowych,
6) nadzór nad pracami komisji powołanymi przez Radę,
7) zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady.

2. Zarząd reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec dyrektora i innych organów szkoły oraz na zewnątrz.
3.W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Zarządu: przewodniczący lub sekretarz oraz skarbnik lub wiceprzewodniczący.

§7

1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Zarządu.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Zarządu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
2) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu,
4) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
3. Komisja Rewizyjna działa poprzez zespoły kontrolne, w składzie co najmniej 3 osób, powoływanych na wniosek przewodniczącego.
4. Członkowie zespołu kontrolnego mają prawo żądania od członków Zarządu, osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
5. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, z którym zapoznaje Zarząd. Protokół przed przedstawieniem go Radzie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. W przypadku rażących uchybień w działalności zarządu Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

§8

1. Rada Oddziałowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec dyrektora i innych organów szkoły.
2. Do zadań Rady Oddziałowej należy w szczególności:
1) realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Zarządu na terenie danego oddziału szkolnego,
2) prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec dyrektora i nauczycieli,
3) występowanie z wnioskami, w tym dotyczących organizacji pracy szkoły oraz oceny pracy dorobku zawodowego nauczycieli do Rady i Zarządu oraz opiniowanie ich uchwał,
4) informowanie rodziców uczniów oddziału szkolnego o działaniach Rady i Zarządu, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.
3. Pracami Rady Oddziałowej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz.

§9

1. Pracami Rady i Zarządu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Zarządu.

2. Członkowie Zarządu wykonują swoją pracę społecznie.

§10

1. Rada, Komisja Rewizyjna i Zarząd dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
2. Protokół oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący.
3. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

Rozdział IV

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy przez Radę Rodziców

§11

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł:

1) z dobrowolnych składek rodziców,
2) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Zarząd Rady,
3) z imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska lokalnego,
4) z działalności gospodarczej,
5) z innych źródeł .

§12

1. Sugerowaną wysokość składki rodziców Rada Rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego. Rzeczywista wysokość składki podlega indywidualnemu i dobrowolnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez rodziców danego ucznia.
2. Jeśli do Szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Oddziałowa Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub na obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców.

§13

1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców…. na rok szkolny…”, zatwierdzonego każdorazowo przez Zarząd Rady Rodziców.
2. Roczna wysokość wydatków nie może być wyższa niż ustalona w „Ramowym preliminarzu wydatków rady rodziców.”

Rozdział V

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§14

1. Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. Nr 121, poz.591 ze zm.) oraz przepisy dotyczące finansów wykonawczych do tej ustawy.
2. Obsługę księgowo- rachunkową Rady Rodziców prowadzi skarbnik Rady.
3. Prezydium Rady Rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących operacji finansowych.
4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§15

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami Szkoły Rada Rodziców może zaprosić na swoje zebrania dyrektora i przedstawicieli organizacji działających w Szkole.
2. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.
3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję Szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną, prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie, zgodnie z procedurą rozstrzygania sporów między organami Szkoły ustaloną w Statucie.

§16

Członkowie Oddziałowych Rad Rodziców, Zarząd Rady Rodziców i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać lub sami złożą pisemną rezygnację. Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdz. III niniejszego regulaminu.

§17

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Malcu nr konta … .