Projekty

Nazwa projektu: „Ocenianie kształtujące”

Program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Adresat: klasa IV.

Czas realizacji: od 2012 do 2014 roku.

Cele projektu: Podstawowym celem stosowania tej metody jest stworzenie w klasie szkolnej atmosfery sprzyjającej uczeniu się i zmiana relacji pomiędzy uczniem, a nauczycielem.

Istotą oceniania kształtującego jest:

 •  wyznaczanie celów uczenia się i obserwacja postępów każdego ucznia na drodze do osiągnięcia tych celów,
 •  dostosowanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,
 •  dawanie informacji zwrotnej dotyczącej osiągnięć ucznia,
 •  zaangażowanie uczniów w proces uczenia się.

 Oczekiwane rezultaty:

 •  podniesienie wyników kształcenia,
 •  rozwój technik nauczania,
 •  zwiększenie zaangażowania ucznia w proces uczenia się,
 •  wzmocnienie motywacji uczniów,
 •  umiejętność planowania przez uczniów procesu uczenia się i brania za niego współodpowiedzialności,
 •  umiejętność uczenia się przez całe życie,
 •  współpraca nauczyciela i ucznia.