Programy realizowane w roku 2014/15

1. Program adaptacyjny dla uczniów klasy I  Szkoły Podstawowej w Malcu „Mamo, tato jestem uczniem”

Adresat: uczniowie klasy I w roku szkolnym 2014/2015
Czas realizacji: maj – październik 2014.
Cele programu:  ułatwienie uczniom procesu adaptacji do szkolnych warunków, włączenie dzieci w życie i zwyczaje szkoły.
Cele szczegółowe programu:
Dzieci:

 • poznają pracowników szkoły, pomieszczenia szkolne i otoczenie szkoły,
 • poznają zasady prawidłowego zachowania się  w szkole,
 • poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • gromadzą informacje o sobie, potrafią je przekazać innym,
 • uczą się odpowiedzialności za siebie i kolegów.

Oczekiwane rezultaty:

 • uczeń czuje się bezpiecznie w murach szkolnych,
 • uczeń swobodnie porusza się po budynku szkolnym,
 • uczeń umie określić jakie zachowanie jest pozytywne,
 • uczeń szanuje nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów,
 • rodzice współpracują z nauczycielami i czynnie uczestniczą w życiu klasowym.

2. Nazwa programu edukacyjnego: „Klub Bezpiecznego Puchatka” Organizator: MASPEX Wadowice

Adresat: klasa I.
Czas realizacji: rok szkolny 2014/2015.
Cele programu: uświadomienie rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia.

Oczekiwane rezultaty:

 • zwracanie uwagi na potencjalne zagrożenia,
 • świadomość skutków niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze.

3. Nazwa programu edukacyjnego:„Ożywić pola- rok trznadla”
Program aktywnej edukacji ekologicznej „Łowca Polskiego”

Adresat: klasy I-VI.
Czas realizacji: rok szkolny 2013/2014 – grudzień 2014r.
Cele programu:  edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej, wzbogacanie różnorodności biologicznej, zaangażowanie w działania proekologiczne.

Oczekiwane rezultaty:

 • zaangażowanie w zadania mające na celu poprawę warunków bytowych zwierzyny leśnej i polnej,
 • praktyczne działania dla poprawy stanu środowiska naturalnego i krajobrazu polnego.

4. Nazwa programu edukacyjnego: „Mam kota na punkcie mleka”
Organizator: Polska Izba Mleka wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Adresat: klasa I-VI
Czas realizacji: rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/15
Cele programu: edukacja oraz poinformowanie dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli o właściwościach odżywczych mleka i produktów mleczarskich, zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mleczarskich.

Oczekiwane rezultaty:

 • wzrost poziomu wiedzy na temat dobrego wpływu mleka na wzrok oraz pamięć, zdolność koncentracji, wzmacnianie kości, uświadomienie że mleko i produkty mleczne zawierają wiele witamin.