Programy realizowane w roku 2013/14

1.      Nazwa programu edukacyjnego: „Klub Bezpiecznego Puchatka”

Organizator: MASPEX Wadowice

Adresat: klasa I.

Czas realizacji: rok szkolny 2013/2014.

Cele programu:  uświadomienie rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia.

Oczekiwane rezultaty:

 • zwracanie uwagi na potencjalne zagrożenia,
 • świadomość skutków niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze.

 

2. Nazwa programu edukacyjnego: „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”

Organizator: Koncern Renault

Adresat: klasy I-VI.

Czas realizacji: rok szkolny 2013/2014.

Cele programu:  edukacja dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji.

Oczekiwane rezultaty:

 •  aktywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w swoich miejscowościach,
 •  wykształcenie  u dzieci prawidłowego i bezpiecznego zachowania się na drodze.

 

3. Nazwa programu edukacyjnego: „Ożywić pola- rok trznadla”

Program aktywnej edukacji ekologicznej „Łowca Polskiego”

Adresat: klasy I-VI.

Czas realizacji: rok szkolny 2013/2014.

Cele  programu:  edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej, wzbogacanie różnorodności biologicznej, zaangażowanie w działania proekologiczne.

Oczekiwane rezultaty:

 •  zaangażowanie w zadania mające na celu poprawę warunków bytowych zwierzyny leśnej i polnej,
 •  praktyczne działania dla poprawy stanu środowiska naturalnego i krajobrazu polnego.

 

4. Nazwa programu edukacyjnego: Mam kota na punkcie mleka

Organizator: Polska Izba Mleka wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Adresat: klasa II-VI

Czas realizacji: rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/15

Cele programu:  edukacja  oraz  poinformowanie dzieci i młodzieży oraz  rodziców i nauczycieli o właściwościach odżywczych mleka i produktów mleczarskich, zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mleczarskich.

Oczekiwane rezultaty:

 • wzrost  poziomu wiedzy na temat dobrego wpływu mleka na wzrok oraz pamięć i zdolność koncentracji, na wzmacnianie kości oraz że mleko i produkty mleczne zawierają wiele witamin.

5. Program adaptacyjny dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Malcu – „Mamo, tato jestem uczniem” 

Adresat: uczniowie klasy I w roku szkolnym 2014/2015

Czas realizacji: maj – październik 2014.

Cele programu:  ułatwienie uczniom procesu adaptacji do szkolnych warunków, włączenie dzieci w życie i zwyczaje szkoły.

Cele szczegółowe programu: 

Dzieci:

 • poznają pracowników szkoły, pomieszczenia szkolne i otoczenie szkoły,
 • poznają zasady prawidłowego zachowania się w szkole,
 • poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • gromadzą informacje o sobie, potrafią je przekazać innym,
 • uczą się odpowiedzialności za siebie i kolegów.

Oczekiwane rezultaty:

 • uczeń czuje się bezpiecznie w murach szkolnych,
 • uczeń swobodnie porusza się po budynku szkolnym,
 • uczeń umie określić jakie zachowanie jest pozytywne,
 • uczeń szanuje nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów,
 • rodzice współpracują z nauczycielami i czynnie uczestniczą w życiu klasowym.