Założenia programu „Ożywić pola 2015 – Rok bażanta”

Program aktywnej edukacji ekologicznej „Łowca Polskiego”                          Szkoła Podstawowa w Malcu współpracuje z Kołem Łowieckim „Orzeł” w Osieku
Adresat: klasy I-VI
Czas realizacji: marzec 2015 – czerwiec 2016
Cele programu: edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej, wzbogacanie różnorodności biologicznej, zaangażowanie w działania proekologiczne, wzbogacenie wiadomości dotyczących reintrodukcji wielu gatunków, w tym bażanta.
Oczekiwane rezultaty:
– zaangażowanie w zadania mające na celu poprawę warunków bytowych zwierzyny leśnej i polnej,
–  praktyczne działania dla poprawy stanu środowiska naturalnego i krajobrazu polnego.