Programy realizowane w roku 2019/20

1. Nazwa programu edukacyjnego: „KinoSzkoła”
Organizator: Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych „KinoSzkoła”.

Adresat: klasy I – III oraz V-VIII.
Czas realizacji: rok szkolny 2019/20.
Cele programu: pomoc nauczycielom w pracy profilaktyczno – wychowawczej; wsparcie w kształtowaniu postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata; kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej.

Oczekiwane rezultaty:

 • uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego dzięki włączeniu dzieła filmowego do pracy z uczniami;
 • kształcenie umiejętności dyskusji prowadzonych z uczniami;
 • podniesie zaangażowania uczniów w proces dydaktyczny poprzez łączenie nauki z rozrywką;
 • poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu terminologii filmoznawczej.

 

2. Nazwa programu edukacyjnego: „Lepsza Szkoła”
Projekt edukacyjny Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

Adresat: klasa V-VIII.
Czas realizacji: rok szkolny 2019/20.
Cele programu: obiektywna ocena postępów uczniów, możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami województwa i całej Polski.

Oczekiwane rezultaty:

 • podniesienie poziomu wiedzy uczniów,
 • monitorowanie postępów uczniów

 

3. Nazwa programu edukacyjnego: „Pamięć pokoleń”
Projekt edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Adresat: klasy I – III oraz V-VIII.
Czas realizacji: rok szkolny 2019/20.
Cele programu: edukacja patriotyczna i obywatelska młodego pokolenia, kształtowanie szacunku dla świadectw i miejsc pamięci, uwrażliwienie uczniów na obowiązek pamięci  o uczestnikach walk o wolność i niepodległość oraz niewinnych ofiarach zbrodni totalitaryzmów.

Oczekiwane rezultaty:

 • zwiększenie zainteresowania wśród uczniów lokalną historią.

 

4. Nazwa programu edukacyjnego: „Szkolny Klub Sportowy”
Projekt edukacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Adresat: klasy I – III oraz V- VIII.
Czas realizacji: rok szkolny 2019/20.
Cele programu: umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego.

Oczekiwane rezultaty:

 • poprawa sprawności fizycznej uczniów

 

 5. Nazwa programu edukacyjnego: „Trzymaj Formę!”
Organizator: Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności.

Adresat: klasy V-VIII.
Czas realizacji: rok szkolny 2019/20
Cele programu:  pogłębienie wiedzy o znaczeniu prawidłowo zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka, kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Oczekiwane rezultaty:

 • uczeń potrafi aktywnie wypocząć,
 • uczeń zna higienę przygotowywania i spożywania posiłków;
 • uczeń pogłębia zainteresowanie problematyką prozdrowotną;
 • uczeń przekazuje zdobytą wiedzę swojej rodzinie, rówieśnikom.

 

 6. Nazwa programu edukacyjnego: „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Organizator: Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Adresat: klasy V-VIII.
Czas realizacji: rok szkolny 2019/20.
Cele programu: zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Oczekiwane rezultaty:

 • uczeń jest odpowiedzialny za własne zdrowie;
 • uczeń przekazuje wiedzę dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu;
 • uczeń wspiera innych ludzi w zwalczaniu nałogów;
 • uczeń zna funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb;
 • uczeń umie odmówić – kształtowanie zachowań asertywnych.

 

 7. Nazwa programu edukacyjnego: „Nie pal przy mnie, proszę”
Organizator: Państwowa Inspekcja Sanitarna.

 Adresat: klasy I-III.
Czas realizacji: rok szkolny 2019/20.
Cele programu: wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Oczekiwane rezultaty:

 • uczeń poszerza wiedzę na temat zdrowia;
 • uczeń jest odpowiedzialny za własne zdrowie;
 • uczeń jest świadomy, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia;
 • uczeń radzi sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą;
 • uczeń przekazuje informacje o szkodliwości biernego palenia.

 

 8. Nazwa programu edukacyjnego: „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
Organizator: MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach.

Adresat: klasa I.
Czas realizacji: rok szkolny 2019/20.
Cele programu: wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia, edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami, uświadomienie dzieciom i ich rodzicom skutków niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, w Internecie i w czasie zabawy.

Oczekiwane rezultaty:

 • uczeń wie o potencjalnych zagrożeniach i umie radzić sobie w trudnych sytuacjach;
 • uczeń umie dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów.