Programy realizowane w roku 2017/18

1. Nazwa programu edukacyjnego: „KinoSzkoła”
Organizator: Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych „KinoSzkoła”

Adresat: klasa I-VII
Czas realizacji: rok szkolny 2017/18.
Cele programu: pomoc nauczycielom w pracy wychowawczej; uzupełnienie zajęć języka polskiego oraz sztuki na poziomie szkoły podstawowej; tematy prelekcji oraz dobór filmów w oparciu o treści podstaw programowych nauczania przedmiotów: etyka, edukacja społeczna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie.

Oczekiwane rezultaty:

  • poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu terminologii filmoznawczej, wzrost świadomości i kompetencji medialnych wśród uczniów i nauczycieli.

 

2. Nazwa programu edukacyjnego: „Cała Polska Czyta Dzieciom”
Organizator: Fundacja ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego Ireny Koźmińskiej wraz z grupą polskich wydawców.

Adresat: klasa I-VII                                                                                                                         Czas realizacji: rok szkolny 2017/18.
Cele programu: rozwijanie umiejętności akceptacji siebie, rozwijanie nawyku uczenia się, rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa.
Oczekiwane rezultaty:

  • rozwinięcie zainteresowania czytaniem książek – wzrost poziomu czytelnictwa.

 

3. Nazwa programu edukacyjnego: „Ożywić pola. Rok gęgawy”
Organizator: „Łowiec Polski” 

Adresat: klasa I-VII
Czas realizacji: rok szkolny 2016/17 i 2017/18.
Cele programu: edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej, wzbogacanie różnorodności biologicznej, zaangażowanie w działania proekologiczne, wzbogacenie wiadomości dotyczących gatunków ptactwa, w tym gęgawy.
Oczekiwane rezultaty:

  • zaangażowanie w zadania mające na celu poprawę warunków bytowych zwierzyny leśnej i polnej, praktyczne działania dla poprawy stanu środowiska naturalnego i krajobrazu polnego.

 

4. Nazwa programu edukacyjnego: „Lepsza Szkoła”
Projekt edukacyjny Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

Adresat: klasa IV-VII
Czas realizacji: rok szkolny 2017/18.
Cele programu: obiektywna ocena postępów uczniów, możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami województwa i całej Polski.
Oczekiwane rezultaty:

  • podniesienie poziomu wiedzy uczniów,
  • monitorowanie postępów uczniów

 

5. Nazwa programu edukacyjnego: „Pamięć pokoleń”
Projekt edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Adresat: klasa I- VII
Czas realizacji: rok szkolny 2017/18.
Cele programu: edukacja patriotyczna i obywatelska młodego pokolenia, kształtowanie szacunku dla świadectw i miejsc pamięci, uwrażliwienie uczniów na obowiązek pamięci      o uczestnikach walk o wolność i niepodległość oraz niewinnych ofiarach zbrodni totalitaryzmów.
Oczekiwane rezultaty:

  • zwiększenie zainteresowania wśród uczniów lokalną historią.

 

6. Nazwa programu edukacyjnego: „Szkolny Klub Sportowy”
Projekt edukacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Adresat: klasa I- VI
Czas realizacji: rok szkolny 2017/18 oraz 2018/19 (do dnia 16 grudnia 2018r.)
Cele programu: umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego.
Oczekiwane rezultaty:

  • poprawa sprawności fizycznej uczniów

 

7. Nazwa programu edukacyjnego: „Zdrowo jem, więcej wiem”
Organizator: Fundacja BOŚ, odbywa się pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy, Agaty Kornahauser- Dudy.

Adresat: zerówki oraz klasy I-III
Cele programu:

- wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych,

-uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
Oczekiwane rezultaty:

  • zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych