Programy realizowane w roku 2016/17


1. Nazwa programu edukacyjnego: „Mam kota na punkcie mleka”
Organizator: Polska Izba Mleka wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Adresat: klasa I-VI
Czas realizacji: rok szkolny 2016/17.
Cele programu: edukacja oraz poinformowanie dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli o właściwościach odżywczych mleka i produktów mleczarskich, zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mleczarskich.
Oczekiwane rezultaty:

  • wzrost poziomu wiedzy na temat dobrego wpływu mleka na wzrok oraz pamięć, zdolność koncentracji, wzmacnianie kości, uświadomienie że mleko i produkty mleczne zawierają wiele witamin.

2. Nazwa programu edukacyjnego: „KinoSzkoła”
Organizator: Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych „KinoSzkoła”

Adresat: klasa I-VI
Czas realizacji: rok szkolny 2016/17.
Cele programu: pomoc nauczycielom w pracy wychowawczej; uzupełnienie zajęć języka polskiego oraz sztuki na poziomie szkoły podstawowej; tematy prelekcji oraz dobór filmów w oparciu o treści podstaw programowych nauczania przedmiotów: etyka, edukacja społeczna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie.                        Oczekiwane rezultaty:

  • poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu terminologii filmoznawczej, wzrost świadomości i kompetencji medialnych wśród uczniów i nauczycieli.

3. Nazwa programu edukacyjnego: „Cała Polska Czyta Dzieciom”
Organizator: Fundacja ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego Ireny Koźmińskiej wraz z grupą polskich wydawców.

Czas realizacji: rok szkolny 2016/17.
Cele programu: Rozwijanie umiejętności akceptacji siebie, rozwijanie nawyku uczenia się, rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa.
Oczekiwane rezultaty:

  • rozwijanie intelektualnemu, poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów.

 4. Nazwa programu edukacyjnego: „ Jak nie czytam, jak czytam”
Organizator: Redakcja miesięcznika “Biblioteka w Szkole”

Czas realizacji: rok szkolny 2016/17.
Cele programu: wzrost zaangażowania rodziców do czytania dzieciom w domu, masowe czytanie, rozszerzanie zainteresowań, zagospodarowanie czasu wolnego.
Oczekiwane rezultaty:

  • poprawa koncentracji, wpływ na wyciszenie i pozytywne relacje wśród uczniów, wzrost czytelnictwa, większa chęć uczenia się.

5. Nazwa programu edukacyjnego: „Ożywić pola. Rok gęgawy”
Organizator: „Łowiec Polski” 

Adresat: klasa I-VI
Czas realizacji: rok szkolny 2016/17.
Cele programu: edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej, wzbogacanie różnorodności biologicznej, zaangażowanie w działania proekologiczne, wzbogacenie wiadomości dotyczących reintrodukcji wielu gatunków, w tym gęgawy.
Oczekiwane rezultaty:

  • zaangażowanie w zadania mające na celu poprawę warunków bytowych zwierzyny leśnej i polnej, praktyczne działania dla poprawy stanu środowiska naturalnego i krajobrazu polnego.

6. Nazwa programu edukacyjnego: „Lepsza Szkoła”
Projekt edukacyjny Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

Adresat: klasa IV-VI
Czas realizacji: rok szkolny 2016/17.
Cele programu: obiektywna ocena postępów uczniów, możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami województwa i całej Polski.
Oczekiwane rezultaty:

  • podniesienie poziomu wiedzy uczniów
  • monitorowanie postępów uczniów.
logo_LS

logotyp