Programy realizowane w roku 2015/16

1. Program adaptacyjny dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Malcu „Mamo, tato jestem uczniem”

Adresat: uczniowie klasy I w roku szkolnym 2015/2016
Czas realizacji: maj – październik 2015.
Cele programu: ułatwienie uczniom procesu adaptacji do szkolnych warunków, włączenie dzieci w życie i zwyczaje szkoły.
Cele szczegółowe programu:
Dzieci:

 • poznają pracowników szkoły, pomieszczenia szkolne i otoczenie szkoły,
 • poznają zasady prawidłowego zachowania się w szkole,
 • poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • gromadzą informacje o sobie, potrafią je przekazać innym,
 • uczą się odpowiedzialności za siebie i kolegów.

Oczekiwane rezultaty:

 • uczeń czuje się bezpiecznie w murach szkolnych,
 • uczeń swobodnie porusza się po budynku szkolnym,
 • uczeń umie określić jakie zachowanie jest pozytywne,
 • uczeń szanuje nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów,
 • rodzice współpracują z nauczycielami i czynnie uczestniczą w życiu klasowym.

________________________________________

2. Nazwa programu edukacyjnego: „Ożywić pola- rok bażanta”
Program aktywnej edukacji ekologicznej „Łowca Polskiego”

Adresat: klasy I-VI.
Czas realizacji: rok szkolny 2015/16.
Cele programu: edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej, wzbogacanie różnorodności biologicznej, zaangażowanie w działania proekologiczne.
Oczekiwane rezultaty:

 • zaangażowanie w zadania mające na celu poprawę warunków bytowych zwierzyny leśnej i polnej,
 • praktyczne działania dla poprawy stanu środowiska naturalnego i krajobrazu polnego.

________________________________________

3. Nazwa programu edukacyjnego: „Mam kota na punkcie mleka”
Organizator: Polska Izba Mleka wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Adresat: klasa I-VI
Czas realizacji: rok szkolny 2015/16.
Cele programu: edukacja oraz poinformowanie dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli o właściwościach odżywczych mleka i produktów mleczarskich, zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mleczarskich.
Oczekiwane rezultaty:

 • wzrost poziomu wiedzy na temat dobrego wpływu mleka na wzrok oraz pamięć, zdolność koncentracji, wzmacnianie kości, uświadomienie że mleko i produkty mleczne zawierają wiele witamin.

4. Nazwa programu edukacyjnego: „KinoSzkoła”
Organizator: Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych „KinoSzkoła”

Adresat: klasa I-VI
Czas realizacji: rok szkolny 2015/16.
Cele programu: pomoc nauczycielom w pracy wychowawczej; uzupełnienie zajęć języka polskiego oraz sztuki na poziomie szkoły podstawowej; tematy prelekcji oraz dobór filmów w oparciu o treści podstaw programowych nauczania przedmiotów: etyka, edukacja społeczna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie.                        Oczekiwane rezultaty:

 • poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu terminologii filmoznawczej, wzrost świadomości i kompetencji medialnych wśród uczniów i nauczycieli.

 5. Nazwa programu edukacyjnego: „Książki naszych marzeń”
Rządowy program rozwoju wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Adresat: klasa I-VI
Czas realizacji: rok szkolny 2015/16.
Cele programu: rozbudzenie ciekawości młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością, inspirowanie do twórczego działania, rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
Oczekiwane rezultaty:

 • trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem.

 6. Nazwa programu edukacyjnego: „Lepsza Szkoła”
Projekt edukacyjny Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

Adresat: klasa IV-VI
Czas realizacji: rok szkolny 2015/16.
Cele programu: obiektywna ocena postępów uczniów, możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami województwa i całej Polski.
Oczekiwane rezultaty:

 • podniesienie poziomu wiedzy uczniów
 • monitorowanie postępów uczniów.
logo_LS

logotyp