Terminy klasyfikacji śród i końcoworocznej w roku szkolnym 2017/18

Terminy klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2017/18

  • I okres:      1 września 2017 r. – 19 stycznia 2018 r.
  • Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nagannej ocenie zachowania w I okresiedo 22 grudnia 2017 r.
  • Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie zachowania - do 15 stycznia 2018 r.
  • Konferencja klasyfikacyjna śródroczna – 22 stycznia 2018 r.

Terminy klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2017/18

  • II okres:    20 stycznia 2018 r. – 22 czerwca 2018 r.
  • Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nagannej ocenia zachowania w II okresie - do 14 maja 2018 r.
  • Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz  przewidywanej ocenie zachowaniado 7 czerwca 2018 r.
  • Konferencja klasyfikacyjna końcoworoczna 14 czerwca 2018 r.